PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1.

Muzička škola „Vatroslav Lisinski“ organizuje pozivno školsko takmičenje. Takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija na kojoj učestvuju učenici osnovne i srednje muzičke škole.

Član 2.

Takmičenje se održava po Pravilniku i Propozicijama Takmičenja. Pravilnik reguliše elemente koji se odnose na organizaciju i kategoriju takmičenja, a Propozicije program takmičarskih disciplina. Organizator imenuje Odbor takmičenja za svaku školsku godinu. Takmičenjem rukovodi direktor škole.

Član 3.

Takmičenje se održava svake školske godine u terminu koji se određuje Godišnjim programom rada škole. Organizuje se za solističke discipline i kamerne ansamble. U solističkim disciplinama učenici se takmiče prema razredu koji pohađaju. Za kamerne ansamble – u ketegorijama mlađih razreda OMŠ, starijih razreda OMŠ, I i II razred SMŠ, III i IV razred SMŠ.

Član 4.

Prijave za Takmičenje dostavljaju se do termina koji odredi organizator i sadrže sledeće podatke: prezime i ime učenika/ime kamernog ansambla, školu i razred, instrument koji svira (vrsta kamernog ansambla), ime nastavnika, korepetirora, podatke o programu koji se izvodi i dokaz o uplati donacije za učešće. Prijave se overavaju potpisom direktora i pečatom škole.

Član 5.

U svim solističkim disciplinama i za sve razrede program se u celosti izvodi napamet, osim za duvačke instrumente i kamerne sastave.

Član 6.

Propozicije takmičenja predlažu stručna veća škole, a usvaja ih Pedagoški kolegijum škole.

Član 7.

Na takmičenju mogu učestvovati i učenici MŠ „Vatroslav Lisinski” i učenici iz drugih škola.

Član 8.

Za učešće na Takmičenju uplaćuje se donacija-nadoknada čiju visinu određuje Organizator za svaku školsku godinu. Učenici škole domaćina koji su uplatili najmanje polovinu đačkog samodoprinosa ne plaćaju donaciju-nadoknadu. U slučaju da takmičar iz bilo kog razloga odustane od učešća na takmičenju, uplaćena donacija se ne vraća.

Član 9.

Nastupe učesnika Takmičenja ocenjuje žiri koji je sastavljen od profesora škole organizatora, profesora drugih škola čiji učenici nastupaju na Takmičenju i drugih članova po izboru oraganizatora. Po pravilu, žiri ima 3-5 članova i sekretara žirija koji je istovremeno i rezervni član žirija. Članove žirija imenuje predsednik žirija.

Član 10.

Broj nagrada za učenike mlađih razreda OMŠ nije ograničen. Broj nagrada za učenike starijih razreda OMŠ i učenike SMŠ je ograničen i može se dodeliti najviše 5 prvih, 5 drugih i 5 trećih nagrada. Žiri samostalno odlučuje da li će dodeliti nagrade. Plasman učesnika objavljuje se na kraju takmičarske discipline.

Član 11.

Nagrađeni učenici dobijaju diplomu koja sadrži: prezime i ime učenika/kamernog ansambla, instrument i razred, naziv škole i ime nastavnika, ostvaren plasman-nagrada. Diplome se overavaju pečatom škole domaćina, a potpisuje ih direktor škole ili predsednik žirija.

Član 12.

Članovi žirija imaju mogućnost da proglase najboljeg učesnika Takmičenja za svoju disciplinu – laureata. Može se proglasiti po jedan laureat na niou osnovne i jedan na nivou srednje škole. Za ove učenike organizator može obezbediti dodatne nagrade.

Član 13.

Na kraju takmičarske discipline ili takmičarskog dana može se organizovati okrugli sto kome prisustvuju članovi žirija, nastavnici škole domaćina i drugi zainteresovani.

Član 14.

Po završetku okruglog stola, vrši se podela diploma i nagrada.

Član 15.

Organizator po završetku Takmičenja, po pravilu , organizuje koncert najbolje plasiranih učesnika i izbor sveukupnog pobednika takmičenja – laureata svih laureata.

 

Ovaj Pravilnik usvojen je na sednici Pedagoškog kolegijuma MŠ „Vatroslav Lisinski” 18.01.2017. godine.

Predsednik Odbora Takmičenja:

Zoran Gotovčević, prof, direktor MŠ „Vatroslav Lisinski”

Copyright © 2017
Design byLicej